என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

26 May, 2009

MODEL GENERAL POWER OF ATTORNEY BY PERSON RESIDING ABROAD - வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஒருவர் எழுதி தரும் பொது பகர அதிகார பத்திரம்

வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் தங்களுக்காக ஒரு செயலை நமது இந்திய நாட்டில் செய்ய பகர அதிகார முகவர் அதாவது ஏஜண்ட் நியமனம் செய்ய வேண்டும். அதற்கு general power of attorney deed எழுதிக் கொள்ள வேண்டும்.
பொதுவாக இப்படிப்பட்ட "பவர் ஆப் அட்டார்னி" பத்திரங்களை இந்தியாவில் எழுதி கொண்டால் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் செய்யலாம் அல்லது நோட்டரி பப்ளிக் முன் அட்டஸ்டேசன் செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் வெளிநாட்டில் வசிப்பர் இந்த பத்திரம் எழுதிக்கொண்டல் அதை அங்குள்ள இந்திய தூதரக அலுவலர் முன்னிலையில் கையொப்பம் செய்து அட்டஸ்டேசன் செய்ய வேண்டும்.
அதற்கான ஒரு முழுமையான மாதிரி பத்திரம் வருமாறு.
கடல் கடந்து வாழும் இந்தியர்களுக்கு பயன் தரலாம் என்ற நம்பிக்கையில் இந்தப் பதிவு.
வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஒருவர் எழுதி தரும் பொது பகர அதிகார பத்திரம்
MODEL GENERAL POWER OF ATTORNEY BY PERSON RESIDING ABROAD
GENERAL POWER-OF-ATTORNEYTHIS POWER-OF-ATTORNEY is executed on this the .......... day of........................... in the year.............................. by me, ............................... daughter of ............................... aged......... years permanently residing in............................... working in............................... holder of Passport No................ issued at............................. by the Indian Embassy, presently having come down to ............................... and temporaily residing in ............................................ in favour of my mother............................... aged........... residing in ............................... whose specimen signature is attested herein below,
WHEREAS I am permanently employed and working in..............................and I am consequently unable to look after the affairs of my properties and belongings in India, particularly in .........................; and
WHEREAS my mother mrs ..............................is competent to look after my affairs as effectively and efficiently as I myself can do; andWHEREAS it may be necessary for me to dispose of encumber, alienate or otherwise deal with my property, more specifically the property having an extent of......................... in Sy. No/municipal khatha no: ........... of ......................... Village,/town ......................... District, ..........State with the building situated thereon bearing No. ...............; and
WHEREAS I, the aforesaid .......................... for the purpose of carrying out the various acts, deeds and things, am desirous of appointing my mother .......................... residing in......................... as-my attorney.
I hereby appoint her my attorney in my name and on my behalf to execute or to do all or any of the following deeds, acts or things, which I have to do relating to, and in connection with, the property and the building referred to above:—
1. To give, move and present before the appropriate authorities, applications, petitions, affidavits etc. necessary for the purpose of doing acts, deeds and things in relation to the land and the building referred to above.
2. To execute, sign, enter into, acknowledge perfect and do all such conveyances, leases, mortgages, transfers, surrenders, releases, assurances, deeds, agreements, instruments, acts and things as shall be requisite or as the said attorney may deem necessary or proper for or in relation to all or any of the purposes or matters aforesaid.
3. To sign, execute, present for registration, register, admit execution or registration or otherwise perfect or cause to be signed, executed, registered and perfected any agreement, lease, conveyance, reconveyance and other assurances in respect of the property referred to above, which may, in the opinion of my said attorney be expedient or necessary;
4. To represent me before all Government, Municipal, local or any other authorities constituted for any purpose whatsoever and to receive compensation and to give discharge in regard to any claim whatsoever arising howsoever in regard to the aforesaid properties.
5. To lease out the building or to do such other thing in relation to the use or occupation of the building or in any other manner which is permissible under law.
6. To apply for demand, sue for,, recover receive and from all and every or any person or persons whomsoever concerned or chargeable therewith all and every sum or sums of money, debts, goods, effects, securities, stocks, shares, debentures, fixed deposit receipts, rent and interests which shall or may belong to or be or become due or payable to me.
7. To take possession of all property, lands and tenements as I am now or may in any way during my absence from India become entitled to and to bring any action or other proceeding in respect or for or concerning all or any such property, lands or tenements and also to demand, receive, recover and give receipts for the rents and profits thereof respectively for my use and to let, mortgage or create charge or sell or absolutely dispose of and convey the same or any part thereof or to join with any other persons or person having or who may hereafter have a share or interests with me in any property, lands or tenements in letting, selling or absolutely disposing of the same.
8. To sign in my name and as may act and deed, to execute, verify and deliver and plaint, written statement, affidavits, complaints, contract, agreement, lease, mortgage or assignment or conveyance of and concerning any property, land or tenement belonging or which may hereafter belong to me or any part thereof and to receive and sign and give or to join the signing and giving receipts or discharges for the moneys arising from such matters, transfers or transfer.
9. To appear before any registering authority and to present before him any instrument whether signed and executed by me or by my said attorney to admit the execution of the said deed or deeds, to admit the receipt of consideration and to do any act, deed or thing that may be necessary to complete the registration of the said deed or deeds and, when it has or they have been returned to them or him after being duly registered, to give proper receipts and. discharges for the same.
10. To commence, carry on, or defend all actions and other proceedings concerning my property, whether movable or immovable or any part thereof or concerning anything in which I may be a party, And to compound, compromise or submit to arbitration all actions, suits, accounts, claims and disputes between me and any other person or persons. And to engage any pleader, lawyer or advocate or Chartered Accountant to conduct any case, suit, appeal or other proceedings, concerning anything in which I may have any interest.
11. To accept the transfer of any stock, funds, shares, annuities and the securities which shall or may at any time hereafter be transferred to me and to vote at the meeting of any company, or otherwise to act as my attorney or proxies in respect of any stocks, shares or other investments now held or which may hereafter be acquired by me in any company.
12. To invest any of my moneys in such manner, at such rate of interest and upon such security as my said attorneys shall in his absolute discretion think fit, and from time to time to alter and vary the said investments, as aforesaid, to deposit the said moneys or any part thereof with any Financial Institution, Bank, Unit Trust of India or whom my said attorneys shall think fit to entrust.
13. For any of the purposes aforesaid and generally in my name and as my act to draw, endorse and sign any cheque or other negotiable instrument, dividend or interest warrants or other investments payable to me and to deposit in and operate upon the accounts standing in my name now or hereafter at any Bank or elsewhere.
14. To appoint and remove in his absolute discretion any substitute for or agent under my said attorney in respect of all or any of the matters aforesaid, upon such terms as he may think fit.
15. And generally to act as my attorney or agent in relation to the aforesaid properties and all other matters related thereto and on my behalf and for me to execute and do all instruments, acts, deeds, matters and things as fully and effectually in all respects as I myself could do if I were personally present. And execute and perform all and every other act, matter and thing whatsoever in any wise, necessary or expedient to be done in my concerns and business of every or any nature or kind arising during my absence from India as fully and effectually as if I were personally present to do the same.
AND I hereby ratify and confirm all such acts, deeds and things done by my said attorney by virtue of these presents and I hereby agree that the same shall be binding on me as if it were done by me and I undertake to ratify and confirm all and whatsoever my said attorney shall do or cause to be done by virtue of this power-of-attorney.
IN WITNESS WHEREOF, I, the aforesaid .......................... have signed this deed of power-of-attorney on this the.......... day of .................... in the presence of the following witnesses:
Executant
Specimen signature of the Attorney. ;
Witnesses:
1.
2.
Executed and signed before me in my Office at.........................on this the.......... day of....................(Seal & Signature of the Indian Embassy)

3 comments:

Anonymous said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we have been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] quest of a wish immediately things being what they are and recollect how to harness the titanic power of Xrumer and go off it into a Spondulix machine.

We also yield the cheapest prices on the market. Numberless competitors desire cost 2x or temperate 3x and a destiny of the term 5x what we pervade you. But we feel in providing great help at a low affordable rate. The large direct attention to of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we train to abide by that mental activity in mind and provide you with the cheapest standing possible.

Not only do we be suffering with the greatest prices but our turnaround occasion for the treatment of your Xrumer posting is wonderful fast. We drive secure your posting done to come you distinguish it.

We also produce you with a full log of successful posts on contrasting forums. So that you can get the idea also in behalf of yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can trust to apprehend thousands upon thousands of backlinks for your site. Myriad of the forums that your Place you settle upon be posted on get acute PageRank. Having your link on these sites can deep down mitigate establish up some crown rank recoil from links and really boost your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your put more and more popular. And with this developing in regard as familiarly as PageRank you can envisage to see your area really superiority gamy in those Search Locomotive Results.
Transport

The amount of conveyance that can be obtained before harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your plat to tens of thousands of forums. With our higher packages you may still be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Visualize 1 post on a popular forum last will and testament by cotton on to a leave 1000 or so views, with say 100 of those people visiting your site. Modern imagine tens of thousands of posts on popular forums all getting 1000 views each. Your freight liking associate through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or singular far your site. Imagine how assorted sales or leads you can succeed in with this great number of targeted visitors. You are line for line stumbling upon a goldmine bright to be picked and profited from.

Retain, Traffic is Money.
[/b]

BECOME ENTHUSIASTIC ABOUT YOUR CHEAPLY BLAST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

Anonymous said...

In to terms live the structure with two backs casinos? scrutinization this newfangled [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and procrastinate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also go settled our modish [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] into mr make note of of dupe unlikely consideration at http://freecasinogames2010.webs.com and unsuspicious durance vile on expiration folding shin-plasters !
another grandstander [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] purlieus is www.ttittancasino.com , pro german gamblers, be repaid unrestrained online casino bonus.

Anonymous said...

Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]seo blackhat[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses alternative or little-understood ways to produce an income online.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...